Naša vízia:

Zaži Ameriku

Navštívte naše centrá v miestnych knižniciach v Banskej Bystrici a v Košiciach. Americké centrá sú moderné a technologicky vybavené priestory určené pre vzdelávanie, tvorenie a spájanie ľudí. Vytvárajú priestor na interakciu medzi Slovákmi a Američanmi a našimi dvoma krajinami.

Čo ponúkame:

Materiály na výučbu a štúdium anglického jazyka
Poradenstvo ohľadom štúdia v USA a učebnice pre skúšky TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT
Beletriu pre všetky vekové kategórie
Odbornú literatúru z oblasti americkej literatúry, lingvistiky, umenia, histórie, politiky, atď.
Americké filmy a dokumenty na DVD (v jednotlivých centrách máme v ponuke okolo 1000 filmov)
Americké periodiká
Databázu eLibraryUSA
Študovňu s počítačmi a laptopmi a pripojením na WiFi
Technologické vzdelávanie
3D perá a 3D tlačiarne
Micro:bitové sety, ozoboty
Stolové hry

Americké centrá poskytujú informácie oUSA apodporujú dobré vzťahy aporozumenie medzi Slovákmi aAmeričanmi. Centrá tiež poskytujú informácie omožnostiach štúdia vSpojených štátoch amerických, prezentujú americkú kultúru ajej hodnoty. Podporujeme učiteľov angličtiny aštudentov, ktorí majú záujem zdokonaľovaťsa vangličtine. Vsúčasnosti organizujeme ajprogramy aworkshopy zamerané natechnologické vzdelávanie amediálnu gramotnosť. Programy súčasto organizované vspolupráci sVeľvyslanectvomUSA vBratislave.

Naše aktivity:

Anglický jazyk

Vnašich centrách majú študenti aučitelia kdispozícii materiály kštúdiu čivýučbe anglického jazyka (slovníky, učebnice apracovné zošity). Máme materiály vhodné ajpre úplných začiatočníkov. Vcentrách prebieha ajvýuka prešpecializované skupiny, akonapríklad kurz angličtiny prenovinárov.

Učitelia angličtiny samôžu prihlásiť naodber tzv. English teaching FORUM vktoromkoľvek Americkom centre. FORUM magazine vychádza štvrťročne apomáha učiteľom privýuke anglického jazyka. VeľvyslanectvoUSA naSlovensku publikáciu distribuuje zdarma naprihlásené školy.

American English - Americká angličtina pre učiteľov anglického jazyka po celom svete

Voice of America English Learning Resources - užitočné zdroje aj pre začiatočníkov

Online kurz anglického jazyka pre novinárov - zdarma

Poradenstvo preštúdium vUSA

Poskytujeme informácie kštúdiu vSpojených štátoch amerických apomôžeme Vám scelou jeho prípravou. Vjednotlivých centrách máme aktualizovanú zbierku informačných materiálov azáujemcom poskytujeme základné informácie ohľadom možností štúdia vUSA akoaj prijímacieho procesu. (Spolu)organizujeme rôzne podujatia súvisiace soštúdiom vUSA. Okrem toho naše centrá ponúkajú najaktuálnejšie učebnice aprípravné materiály najazykové testy TOEFL aIELTS aštandardizované testy SAT, GRE, GMAT ainé.

Nájsť najbližšie poradenské centrum EducationUSA

Nové technológie

Centrá vBanskej Bystrici aKošiciach súvybavené laptopmi, micro:bitmi, 3Dtlačiarňou a3Dperami, ktoré súkdispozícii preverejnosť. Navštívtenás spolu sosvojou triedou, alebo spriateľmi anaučtesa základy kódovania. Pravidelne organizujeme workshopy preučiteľov aštudentov. Kontaktujte našich koordinátorov amyvám pomôžeme ponoriťsa dosvetaIT.

Školské exkurzie

Dohodnitesi exkurziu svašimi žiakmi zozákladnej, strednej alebo vysokej školy. Koordinátor prevašich žiakov pripraví tématickú prednášku čikvíz alebo technologickú aktivitu (3Dtlač, aktivita smicro:bitmi). Predstavívám tiež centrum ajeho vybavenie. Nadohodnutie exkurzie kontaktujte konkrétne centrum.

Podujatia aprogramy

Zúčastnitesa našich verejných diskusií samerickými expertmi, navštívte našu jazykovú kaviareň, networkingové podujatia, semináre akvízy. Taktiež organizujeme stretnutia prezáujemcov ovýmenné študijné pobyty, naktorých jemožné stretnúť absolventov študijných programov avypočuťsi ichosobné dojmy zpobytu. VKošiciach môžete navštíviť nášpravidelný debatný krúžok. Americké centrá sútakisto miestami, kdeje možné stretnúť ľudí zVeľvyslanectvaUSA naSlovensku, aleaj zástupcov zFulbrightovej komisie, ktorí vám poradia ohľadne štúdia vUSA. Sledujte nášFacebook a Instagram alebo saopýtajte priamo našich koordinátorov vjednotlivých centrách.

Dobrovoľníctvo

Pridajtesa donášho tímu dobrovoľníkov. Môžete námpomôcť organizovať podujatia, čisamostatne viesť workshopy. Hľadáme ľudí stechnologickými zručnosťami (3Dtlač, programovanie) čizaujímavými záľubami, oktoré bystesa chceli podeliť. Ale ajoduševnelých fotografov anadšencov sociálnych médií. Staňtesa členmi našej komunity aspoznajte nových priateľov.

Kde sa nachádzame:

American Center
Košice

Štátna vedecká knižnica
Hlavná 10, 042 30 Košice
+421 918 245 864
kosice@americanspaces.sk

Pondelok, streda, piatok:9:00 – 15:00Utorok, štvrtok:13:00 – 20:00

Martina Jesenská
Koordinátorka
Jozef Fabrici
Poradca EducationUSA

Zobraziť katalóg

American Center
Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
+421 48 471 0784
banskabystrica@americanspaces.sk

Pondelok - Piatok:10:00 – 12.30 a 13.00 – 17:00

Róbert Címer
Koordinátor

Zobraziť katalóg

Naša komunita:

Richard Petro
Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, Rožňava

„DoAmerického centra vKošiciach somsa dostal ešte ako študent britských aamerických štúdií. Spomínamsi namnoho “aha momentov” vďaka knihám oanglofónnych kultúrach ajazyku. Tiež sispomínam narozhovory sľuďmi zAmerického centra, ktoré boli premňa vtomčase formujúce. Myšlienku podobného centra samomentálne snažíme spolu spriateľmi pretaviť doreality ajunás vKultúrno-kreatívnom centre Kláštor vRožňave, podnázvom English Corner.“

Peter Rusinák
Americká obchodná komora v SR

„Od roku 2021 sa spolu s Americkým centrom v Banskej Bystrici v rámci unikátneho rozvojového programu Entrepreneurial Thinking snažíme podporovať podnikavosť, tvorivosť a zavádzanie inovácií u predstaviteľov regionálnej samosprávy ako aj u riaditeliek a riaditeľov stredných odborných škôl. Na projekte spolupracujeme s kolegami z Veľvyslanectva USA a ochotu a pocit spolupatričnosti zo strany Amerického centra si nesmierne vážime!

Petra Kotuliaková
AjtyvIT

„Americké centrá niesú prenás vAjtyvIT ibafyzické priestory, kdemôžeme realizovať naše vzdelávacie aktivity predievčatá aženy. Sútomiesta, kdesmenašli dôveru achuť spájať dievčatá atechnológie avytvárať podmienky, abysatieto spojenia ďalej rozvíjali. Aksniekým fungujeme narovnakej vlnovej dĺžke, American Spaces Slovakia patrí práve dotejto skupiny.“

Lýdia Tobiášová
Výkonná riaditeľka, Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike

„Poslaním Fulbrightovej komisie je podporovať vzájomné porozumenie medzi USA a Slovenskom prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych výmen. V tomto úsilí nám v regiónoch pomáhajú práve americké centrá. Koordinátori centier sú pevnou súčasťou nášho tímu na vzdelávacích veľtrhoch, seminároch a informačných stretnutiach, pomáhajú nám nadväzovať a udržiavať kontakt s miestnym akademickým prostredím a sú pre nás zdrojom informácií o živote spoločnosti v regiónoch. Americké centrá sú zároveň priestorom, kde sa americkí štipendisti pôsobiaci na Slovensku môžu osobne stretávať s miestnou komunitou a priblížiť jej hodnoty, kultúru a život v USA. 

John Edwin Skelton
Dobrovoľník, York, England

„Americké centrum vŠtátnej knižnici vBanskej Bystrici jeveľmi užitočným miestom. Komplexná ponuka kníh, časopisov ainformačných brožúr jevynikajúcim zdrojom informácií, ktorý poskytuje podnikom, univerzitám, školám aobčanom materiály, ktoré pokrývajú všetky druhy tém. Vďaka centru somsapodelil osvoje znalosti soštudentmi zcelého regiónu adokonca sommohol založiť diskusnú skupinu. Stačísalen dostať doštátnej knižnice a(po)užívať.“

Dianne McNarry
Dobrovoľníčka spoločenstva Cooperative Baptist Fellowship

„SAmerickým centrom spolupracujem odroku2005. Prvýkrát somhonavštívila, keďsom premňa amojedeti hľadala knihy vangličtine potom, akosme saprisťahovali naSlovensko vroku2004. Začalasom viesť knižný klub vroku2006 avovedení skupín knižného adiskusného klubu pokračujem aždoteraz. Prostredníctvom knižného adiskusného klubu somspoznala mnoho Slovákov, ktorí mipomohli rozšíriť moje chápanie ľudí akultúry naSlovensku. Najpodstatnejšie všakje, žesomsi tunašla veľa priateľov atieto naše priateľstvá pretrvávajú užroky. Spoločne smesivAmerickom centre vybudovali malú komunitu.“

Frederika Copková
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica

„Americké centrum vBanskej Bystrici somprvýkrát navštívila ešte nastrednej škole aodvtedy satam veľmi rada vraciam, užakoučiteľka smojimi študentmi. Centrum námsprostredkovalo interaktívne vyučovacie hodiny čimožnosť pozrieťsi zaujímavý dokument zpohodlia tulivakov (preto semradi chodia ajmoji študenti). Okremtoho námcentrum poskytlo ajprednášky zamerané namožnosti štúdia vUSA asprostredkovalo prenašuškolu návštevy zveľvyslanectvaUSA. Príjemnú atmosféru vcentre dopĺňa vysoká profesionalita vedúcich centra.“

Lenka Hlinková
Ženský algoritmus, o.z.

„Knihy, angličtina a technológie. To sú tri nástroje, ktoré už roky denne používam k svojej práci. Americké centrum ich má v Košiciach zasadené do jedného čarovného priestoru a pod vedením šikovných ľudí táto kombinácia nadobúda veľmi mocný rozmer. Už druhý rok spolupracujeme pri vzdelávaní žien, dievčat a učiteľov v oblasti informačných technológií. Spoločne budujeme komunitu technologických nadšencov a napriek pandémii ju rozširujeme online aj ďaleko za hranice Východného Slovenska.“

Martina Martausová
Katedra britských aamerických štúdií, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

„Americké centrum vKošiciach somzačala navštevovať ešte akodoktorandka naKatedre britských aamerických štúdií. Bolasom súčasťou debatného afilmového klubu. Docentra savraciam, aletentoraz užsosvojimi študentmi. Okrem priestorov naprezentácie študentských prác nám centrum poskytuje možnosti preverejnú aneformálnu diskusiu narôznorodé témy spojené sAmerican Studies programom. Študenti takmôžu zažiť konfrontáciu ajsneakademickým prostredím. Veľmi sitiež cenia premietania filmov sdiskusiou alebo prezentácie inšpiratívnych ľudských príbehov. Smeúprimne vďační zatento priestor prediskusiu azajeho inšpiratívnosť.“

Martina Gajdošová
Dobrovoľníčka, Book Club, Košice

„S Americkým centrom v Košiciach som začala spolupracovať ako dobrovoľníčka v roku 2019. Vediem knižný klub, nakoľko knihy boli vždy mojimi spoločníkmi a sprevádzajú ma každý deň. Som rada, že týmto spôsobom môžem priviesť ľudí bližšie k spoznávaniu amerických spisovateľov a diskutovať o ich tvorbe. Každé naše stretnutie je obohacujúce a inšpiratívne. Na Amerických centrách sa mi najviac páči to, že sú miestom, ktoré spája záujemcov o americkú kultúru, literatúru, poskytujú mnoho prednášok a užitočných workshopov. Vždy tu vládne vynikajúca atmosféra.“

Martin Kubuš
Univerzita Mateja Bela vBanskej Bystrici

„Ako učiteľ prekladateľských štúdií aorganizátor prekladateľského soirée, ktoré organizuje naša katedra dvakrát ročne, považujem spoluprácu sAmerickým centrom zaveľmi dôležitú ananezaplatenie. Okrem bohatého výberu kníh poskytuje centrum našim študentom možnosť stretnúťsa sprekladateľmi (ktorí prekladajú americkú literatúru) osobne. Naši študenti môžu diskutovať okonkrétnych dielach, veľa saučia opreklade, americkej literatúre aamerickej kultúre akotakej. Ďakujem!“

Tomáš Filip
LEAF, Gymnázium sv. Edity Steinovej

„Ako lektor LEAFu vediem pre Americké centrum Košice Workshopy kritického myslenia, ktoré sú určené predovšetkým, no nielen učiteľom. Je skvelé, že Americké centrum prišlo s podnetom na tieto workshopy a vážim si možnosť ich viesť a spoznávať tak nie iba pedagógov, ale aj všetkých, ktorí majú záujem rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti. Informačne presýtená doba zvyšuje význam kritickej analýzy dostupných dát a schopnosti odlíšiť propagandu, dezinformácie a konšpiračné teórie od relevantného obsahu, zároveň aj zručnosti precízne a stručne formulovať svoj názor. A o to sa v Americkom centre Košice snažíme.“

Užitočné odkazy:

Veľvyslanectvo USA na Slovensku

EducationUSA

Komisia J. W. Fulbrighta v Slovenskej republike

eLibraryUSA

The Office of American Spaces

Chcem odoberať novinky: